Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

25 stycznia 2023

MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce informuje, że przystąpił do  realizacji programu jakim jest Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023. Program skierowany jest  do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Głównym celem ww. programu jest zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami tworząc lokalne partnerstwa.

W ramach programu realizowany będzie Moduł I:

Moduł I - zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług
wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, tj.:

  • Wsparcie społeczne,
  • Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,
  • Wsparcie psychologiczne,
  • Wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Do programu Seniorzy przystąpić mogą poprzez infolinię dzwoniąc pod bezpłatny nr 22 505 11 11 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pod nr 17 243 81 12 lub osobiście.

 

Czytaj więcej o: MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Projekt

19 stycznia 2023

 

Projekt: „Usługi społeczne dla Mieszkańców Gminy Kuryłówka” 
w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-064/2022 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna.
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Informacja o rekrutacji do Projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce informuje, że w styczniu br.
prowadzona jest rekrutacja do projektu pt. „Usługi społeczne dla Mieszkańców Gminy Kuryłówka”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach działań Projektowych realizowane będą: usługi asystenckie, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla 21 osób (kobiet
i mężczyzn).
W Projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające następujące kryteria:
- osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kuryłówka
- osoby starsze pow. 60 r.ż potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze
i sąsiedzkie usługi opiekuńcze),
- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (usługi asystenckie).

Więcej informacji na temat udziału w Projekcie można uzyskać :
- na stronie internetowej: www.gopskurylowka.pl,
- w biurze projektu, GOPS Kuryłówka, 37-303 Kuryłówka 114
- telefonicznej nr tel.17 243 81 12 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres
e-mail: gopskurylowka@gmail.com

Zainteresowanych spełniających powyższe kryteria, zapraszamy do udziału w projekcie.

    Osoby z niepełnosprawnością ruchową, mogą uzyskać informacje o Projekcie
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem: (17) 243 81 12 lub za pomocą poczty elektronicznej adres: gopskurylowka@gmail.com lub podczas wizyty w biurze projektu mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuryłówce, (budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę).

 

 

Pliki do pobrania

Formularz-zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

Czytaj więcej o: Projekt

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2023

9 stycznia 2023

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2023

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce pragnie poinformować że Gmina Kuryłówka pozyskała środki finansowe w wysokości 119 364,48 zł na realizację ministerialnego programu pod tytułem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”  finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to edycja programu na 2023r. który ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta osobie niepełnosprawnej. Adresatami Programu są osoby pełnoletnie, niepełnosprawne, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają wsparcia innych osób w zaspokajaniu codziennych czynności życiowych, mieszkańcy gminy Kuryłówka. Program jest elementem polityki społecznej państwa. Jego celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, sportowych i religijnych.

            W ramach programu realizowane będą następujące działania: wyjście i powrót lub dojazd w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.); wyjście i powrót oraz/lub dojazd na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; zakupy, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; załatwienie spraw urzędowych; nawiązanie kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; korzystanie z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

            Asystentem Osobistym Osoby Niepełnosprawnej może zostać osoba, która:
posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, lub legitymuje się wykształceniem przynajmniej średnim oraz posiada co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym lub jest wskazany przez uczestnika Programu lub jego opiekuna.

            Efektem programu ma być przede wszystkim zapewnienie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym; ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.

            Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce informuje, że w tegorocznej edycji Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2023 wyłoniono czterech uczestników, którzy będą mogli skorzystać z pomocy Programu.

 

Dofinansowanie: 119 364,48zł

Całkowita wartość inwestycji: 119 364,48zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej o: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2023