Przeciwdziałanie Przemocy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół interdyscyplinarny – definicja, rola i zadania

 

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powołała tzw. zespoły interdyscyplinarne.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kuryłówka na lata 2020-2024 uchwalony przez Radę Gminy Kuryłówka w dniu 27 lutego 2020r. (Uchwała Nr XIV/102/2020).

Ustalenie obecnego składu zespołu nastąpiło wraz z zarządzeniem Nr 24/2020 Wójta Gminy Kuryłówka z dnia 12 marca 2020r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Obecny skład personalny Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawia się następująco:

 1. Roman Szałajko - przedstawiciel GKRPA i przedstawiciel Wójta;
 2. Agnieszka Szymanik - przedstawiciel GOPS;
 3. Agnieszka Kotulska - przedstawiciel GOPS;
 4. Katarzyna Rusinek - przedstawiciel GOPS
 5. Grzegorz Baj - przedstawiciel Policji;
 6. Paweł Miś - przedstawiciel Policji;
 7. Małgorzata Kordas - przedstawiciel oświaty;
 8. Beata Kamińska - przedstawiciel oświaty;
 9. Lucyna Pietrycha - przedstawiciel oświaty;
 10.  Agnieszka Półtorak - zawodowy kurator sądowy;
 11.  ks. Damian Dec - przedstawiciel organizacji pozarządowej

Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

Priorytetowym zadaniem Zespołu jest przede wszystkim reagowanie na sygnały
o przemocy i krzywdzeniu dzieci. Zespół ma kompetencje inicjatorskie w zakresie polityki wobec przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz kompetencje do podejmowania interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach ochrony osób doznających przemocy.

Do realizacji zadań wynikających z właściwych ustaw, a w szczególności określonych w art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, uprawnieni są członkowie Zespołu, na podstawie udzielonych im upoważnień, w tym przede wszystkim do podejmowania interwencji w przypadku przemocy domowej w środowisku
i uruchamiania procedur mających na celu powstrzymanie przemocy wg schematu stanowiącego załącznik do regulaminu. Członkowie Zespołu posiadają przeszkolenie
w zakresie rozpoznawania i uruchamiania procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy.

Do zadań szczegółowych zespołu należy:

 1. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej w środowisku i uruchamiania procedur mających na celu jej powstrzymanie,
 2. Kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy
 3. Opracowanie adekwatnych strategii postępowania w przypadku rozpoznawania i zgłoszenia przemocy domowej,
 4. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, 
  a w szczególności organizowanie współpracy służb,
 5. Zbieranie i przekazywanie informacji na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Kuryłówka,
 6. Gromadzenie informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 7. Wspieranie już istniejących podmiotów,
 8. Opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 9. Inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających w

swej pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy oraz organizowanie szkoleń, konferencji.

 

W razie przemocy niezwłocznie dzwonić na nr 997 lub 112.

 

Wszelkie informacje dotyczące przemocy w rodzinie można zgłaszać w godzinach pracy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
pod nr telefonu: 17-243 00 44 lub 17-243 81 12.

 

a także do:

 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Leżajsku 37-300 Leżajsk, ul. M.C. Skłodowskiej 8, tel. 17 242-13-00

 

 

Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” nr tel. 801 12 00 02

Telefon działa od poniedziałku do soboty w godz. 800 – 2200 oraz w niedzielę i święta w godz. 800 - 1600

W środy w godz. 1800 - 2200 dyżurują prawnicy, którzy udzielają porad prawnych

Artykuły

Aplikacja "Twój parasol"

22 kwietnia 2020

Sytuacja związana z obecnie panującym stanem epidemii, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy, dlatego też Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kuryłówka prowadzi poradnictwo ogólne dla osób doświadczających przemocy, świadczone przy użyciu zdalnych środków komunikacji (nr tel. 17-243 81 12). Dodatkowo pedagodzy szkolni uruchomili na czas zdalnego nauczania skrzynkę email, na którą dzieci mogą zgłaszać wszelkie uwagi, zapytania i prosić o ewentualną pomoc (adresy email podane są na stronach poszczególnych szkół). Zespół Interdyscyplinarny współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Leżajsku  oraz Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w celu podjęcia przez nią działań.

Ponadto wszelkie informacje dotyczące przemocy w rodzinie można zgłaszać w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuryłówce pod nr tel. 17-243 81 12 a także do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Leżajsku pod nr tel. 17 242-13-00. Poza tym funkcjonuje Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (nr tel. 801 12 00 02)

Uruchomiono aplikację mobilną „ Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybierania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-04-15
Data publikacji:2019-04-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3159