Klauzula informacyjna RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuryłówce z siedzibą w Kuryłówka 114, 37-303 Kuryłówka.
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy gopskurylowka@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres mailowy ido@gopskurylowka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
4.  Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora, na podstawie przepisów prawa, w szczególności:
– ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
– ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
– ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
– ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
– ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
– ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
– ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, – ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
– ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
– ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
– ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
– ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C).
Przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g).
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być na podstawie przepisów prawa udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
9. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
12. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa.

 

Piotr Bucior

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce
Data utworzenia:2019-04-16
Data publikacji:2019-04-16
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Bucior
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Bucior
Liczba odwiedzin:2362