Jesteś tutaj: Start / Świadczenia Rodzinne

Świadczenia Rodzinne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

NFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH oraz UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


Osoby które zamieszkują na terenie gminy Kuryłówka, ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych  na okres zasiłkowy 2019/2020 (od 01-11-2019 r. do 31-10-2020 r.), oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy 2019/2020 (od 01-10-2019 r. do 31-09-2020 r.) mogą pobierać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuryłówce, Kuryłówka 114, Sekcja Świadczeń Rodzinnych lub ze strony internetowej

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 29.05.2018 r.) do stosowania także na okres 2019/2020

lub za pośrednictwem portalu EMP@TIA, dostępny pod adresem:
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0


Wnioski są wydawane i przyjmowane w siedzibie GOPS –u w godzinach od 7:30 do 15:30,
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17-243-81-12.

WNIOSKI O ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO  NA OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 PRZYJMOWANE SĄ
DROGĄ ELEKTRONICZNA OD 1 LIPCA 2018, NATOMIAST W FORMIE PAPIEROWEJ
OD 1-GO SIERPNIA 2018 R.,

 

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne są to następujące grupy świadczeń:

1) zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, który ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka

świadczenia opiekuńcze obejmujące

świadczenie pielęgnacyjne

specjalny zasiłek opiekuńczy

zasiłki pielęgnacyjne

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka czyli tzw. becikowe

W okresie od 1 listopada 2019r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

95 zł – na dziecko do ukończenia 5 – go roku życia

124 zł – na dziecko w wieku powyżej 5 – go roku życia do ukończenia 18 – go roku życia

135 zł – na dziecko w wieku powyżej 18 – go roku życia

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka jak również osobie pełnoletniej uczęszczającej do szkoły, jeżeli spełnia przesłanki wymienione w ustawie.

Zasiłek rodzinny zależy przede wszystkim od dochodu rodziny. Zasiłek rodzinny przysługuje uprawnionym osobom, jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674,00 zł netto. Jeżeli jednak członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł netto.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Urodzenia dziecka

Samotnego wychowywania dziecka

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Rozpoczęcia roku szkolnego

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

 

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. świadczenia z FA przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat jeżeli się uczy do 25 lat Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Egzekucja jest bezskuteczna , jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.

W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej.

Dochód uprawniający do świadczeń.

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 800 zł.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Do wniosku należy dołączyć:

odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornika sądowego) o bezskuteczności egzekucji przez ostatnie dwa miesiące zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

WZORY WNIOSKÓW

I. Zasiłek rodzinny  

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (aktualizacja wniosku do obowiązującego stanu prawnego) 

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) 

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

 5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO

 6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

 7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

 II. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe)

 

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (aktualizacja wniosku do obowiązującego stanu prawnego)

 

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

 

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

 

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

 

 IV.  Zasiłek pielęgnacyjny

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO (aktualizacja wniosku do obowiązującego stanu prawnego)

V. Specjalny zasiłek opiekuńczy  

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO (aktualizacja wniosku do obowiązującego stanu prawnego) 

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) 

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

 5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM 

VI. Świadczenie pielęgnacyjne

 

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO ( aktualizacja wniosku do obowiązującego stanu prawnego)

 

2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

 

 VII. Świadczenie rodzicielskie (aktualizacja wniosku do obowiązującego stanu prawnego)

 

VIII. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ( aktualizacja wniosku do obowiązującego stanu prawnego) 

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) 

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

 5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW 

6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY 

 7. WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

 

Artykuły

Zaświadczenia o wysokości dochodu – „Czyste Powietrze”

2 listopada 2020

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 

Podstawa prawna:

art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713)

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Ważne; wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuryłówce, tel. 17 243 81 12.

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH oraz UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

2 lipca 2020

Osoby które, ubiegają się o przyznanie świadczeń rodzinnych  na okres zasiłkowy 2020/2021 (od 01-11-2020 r. do 31-10-2021 r.), oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy 2020/2021 (od 01-10-2020 r. do 31-09-2021 r.) mogą pobierać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuryłówce, Kuryłówka 114, Sekcja Świadczeń Rodzinnych lub ze strony internetowej. Składanie wniosków od 1 sierpnia  drogą tradycyjną drogą elektroniczną od 1 lipca br. przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

INFORMACJA

17 października 2019

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuryłówce informuje,

że decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych

na okres od 1.11.2019r. do 31.10.2020r.

należy odebrać osobiście w GOPS Kuryłówka – w sekcji świadczeń rodzinnych,

od dnia 17.10.2019 r. w godzinach pracy ośrodka, tj. od 730 do 1530

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-04-15
Data publikacji:2019-04-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3692