Rodzina 500+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Od 01.07.2019r. 500+ na każde dziecko

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz.U. z 2019r. poz. 2407 ze zm.)

określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze, przysługuje obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej oraz innym osobom, którym na podstawie przepisów wspólnotowych oraz umów międzynarodowych przyznane zostały analogiczne do posiadanych przez obywateli prawa w zakresie świadczeń społecznych. Jednocześnie ustawa warunkuje prawo do świadczenia wychowawczego od zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym świadczenie to ma przysługiwać, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze - w wysokości 500,00 zł miesięcznie - na wszystkie dzieci w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługuje:

 

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, albo

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo

4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.”;

Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwało, jeżeli:

1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego zostanie przekazana na wskazany w niniejszym wniosku adres poczty elektronicznej – o ile został wskazany. Jeżeli adres poczty elektronicznej nie został wskazany, informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego można odebrać osobiście w organie rozpatrującym wniosek. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego na terenie gminy Kuryłówka prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata będzie następować odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka, złożonego w gminie (GOPS) właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. Osoby, które zamieszkują na terenie gminy Kuryłówka, ubiegające się o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 mogą od 1 sierpnia 2019r. (01.10.2019 do 31.05.2021r.) składać osobiście wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019r. przez:

- stronę internetową GOPS-u. http://www.gopskurylowka.pl/

- za pośrednictwem portalu EMP@TIA, dostępny pod adresem http://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0 po uprzednim złożeniu tam konta.

- odpowiednią usługę ZUS i niektórych banków

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 30 września 2019r. prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalenie, nie jest przyznane.

Wnioski są przyjmowane w siedzibie GOPS-u w godzinach od 7:30 do 15:30, dodatkowo w dniach od 1 do 9 sierpnia w godzinach od 7:30 do 17:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 243 81 12.

Wzory wniosków:

 

https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Artykuły

INFORAMCJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

8 stycznia 2021

Osoby, które zamieszkują na terenie gminy Kuryłówka, ubiegające się o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 ( od 01.06.2021r. do 31.05.2022r.) mogą od 01 lutego 2021r. w formie elektronicznej, natomiast od 1 kwietnia 2021r. w formie papierowej składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuryłówce, Kuryłówka 114, przez:

pośrednictwo portalu EMP@TIA, dostępny pod adresem
- https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0
po uprzednim założeniu tam konta.

- odpowiednią usługę ZUS  i niektórych banków.

Czytaj więcej o: INFORAMCJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Program „Rodzina 500+”

5 stycznia 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kuryłówce informuje, że okres świadczeniowy Program „Rodzina 500+” trwa do 2021-05-31.  Wobec powyższego przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ rozpocznie się  od:

  • 1 lutego 2021 w formie elektronicznej poprzez strony: emp@tia, bankowość elektroniczną oraz ZUS PUE,
  • 1 kwietnia 2021 w formie papierowej w punktach przyjęć oraz drogą pocztową.
Czytaj więcej o: Program „Rodzina 500+”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce przypomina

2 lipca 2020

Jeśli masz już ustalone prawo do świadczenia wychowawczego „500+” w tym roku NIE SKŁADASZ kolejnego wniosku.

 Ważne informacje dla rodziców

 

Do tej pory 1 lipca był okresem, w którym rozpoczynał się nabór wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”.

Tym razem jest inaczej. Rodzice nie muszą składać od lipca nowych wniosków. W oparciu o wnioski składane w ubiegłym roku, czyli od 1 lipca 2019 r., świadczenia zostały przyznane do 31 maja 2021 r. (lub do ukończenia 18 roku życia dziecka)

Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej lub w formie tradycyjnej – papierowej.

Od 2021 roku będzie funkcjonował roczny okres świadczeniowy, który będzie obejmował okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja roku następnego.

W związku z tym, aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego po 31 maja 2021, wnioski będzie można składać drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 r. a drogą tradycyjną – od 1 kwietnia 2021.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-04-15
Data publikacji:2019-04-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3051