Jesteś tutaj: Start / O nas

O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce został powołany na mocy Uchwały Nr IX/48/90 Gminnej Rady Narodowej w Kuryłówce z dnia 28 lutego 1990 r.
 
Podstawowym zadaniem ośrodka było wówczas bezpośrednie organizowanie i wykonywanie zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb jednostek i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej poprzez rozpoznanie tych potrzeb, bezpośrednio i pośrednio udzielanie świadczeń w formie pieniężnej, rzeczowej i usługowej oraz współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami społecznymi zwłaszcza z organami samorządu terytorialnego i opiekunkami społecznymi.
 
Powołany na  mocy uchwały Ośrodek przyjął zadania należące dotychczas do zakresu działalności:
1. Urzędu Gminy realizowane przez stanowisko pracy ds. zdrowia i opieki społecznej;
2. Działania Służb Społecznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku realizowane na terenie gminy przez pracowników socjalnych oraz stanowisko pracy do spraw opiekuńczo – wychowawczych.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Kuryłówka za pośrednictwem odpowiednich działów i komórek organizacyjnych takich jak:
 
-            Sekcja Pomocy Środowiskowej i Świadczeń
Do zadań Działu należy: przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, prowadzenie pracy socjalnej, kompletowanie dokumentów oraz podejmowanie innych niezbędnych czynności związanych ze świadczeniami różnych form pomocy, inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich, promowanie działań woluntarystycznych, współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami społecznymi w tym pozarządowymi oraz kościelnymi, wydawanie decyzji w sprawach przyznania bądź odmowy świadczeń, sporządzanie bilansu potrzeb oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem budżetu. Jeden
z pracowników prowadzi również postępowanie w sprawie dodatków mieszkaniowych.
 
-            Sekcja Świadczeń Rodzinnych
Dział, ten zajmuje się przyjmowaniem wniosków, wydawaniem decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych, przyznawaniem świadczeń opiekuńczych, opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalne i rentowe zgodnie z art. 44 ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz sporządzaniem bilansu potrzeb środków finansowych na realizację zadań. Dział ten realizuje również zadania w zakresie zaliczki alimentacyjnej jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

 

 

Rejony opiekuńcze
Szczegółową organizację wewnętrzną, podział zadań, praw i obowiązków pracowników określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka zatwierdzony przez Wójta Gminy Kuryłówka.

Możliwy jest kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi pod numerami tel. : 17 243 81 12, 17 243 00 44 lub adres e-mail gopskurylowka@gmail.com

  • Rejon I – sołectwa: Kuryłówka, Tarnawiec, Ożanna

Monika Pęcak – specjalista pracy socjalnej,

  • Rejon II – sołectwa: Dąbrowica, Słoboda, Kolonia Polska, Wólka Łamana

Katarzyna Pyż – pracownik socjalny,

  • Rejon III – sołectwa: Brzyska Wola, Kulno, Jastrzębiec     

Agnieszka Szymanik - pracownik socjalny.


 
Pracownicy Ośrodka

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - mgr Alicja Kycia

Główny Księgowy – mgr Joanna Sarzyńska
 
Sekcja pomocy środowiskowej i świadczeń
mgr Monika Pęcak – specjalista pracy socjalnej II stopnia;
mgr Agnieszka Szymanik - pracownik socjalny, zastępca przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Kuryłówka;
mgr Katarzyna Pyż – pracownik socjalny;
 
Sekcja asystentury rodziny
mgr Agnieszka Kotulska – asystent rodziny, sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Kuryłówka;
 
Sekcja świadczeń rodzinnych i wychowawczych
mgr Jadwiga Majdan - Inspektor ds. świadczeń wychowawczych
Stanisława Czerniecka– Podinspektor świadczeń rodzinnych
mgr Agnieszka Mołdoch - Inspektor świadczeń rodzinnych

 
Sekcja Administracyjno-Gospodarcza i Spraw Pracowniczych
mgr Małgorzata Połeć - Inspektor ds. kadr, bhp i obsługi sekretariatu
inż. Piotr Bucior - Informatyk / Inspektor ochrony danych
Aniela Kowal – pracownik gospodarczy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-04-15
Data publikacji:2019-04-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3513